Menu Close

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 

"ภายในปี พ.ศ.2570 เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสู่สากล
โดยยึดหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญาของโรงเรียน

“ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ” ผู้ที่จะบริสุทธ์ได้ด้วยปัญญา

คำขวัญของโรงเรียน

“ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”

สีประจำโรงเรียน

“สีม่วง” หมายถึง สีประจำวันเกิดพระเทพวราภรณ์ (ประจวบ นันท ปัญโญ)
ผู้อนุญาตให้ใช้พื้นทีในการก่อสร้างโรงเรียน

“สีขาว” หมายถึง ความบริสุทธิ์

เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
Teaching and learning using English as the media

มารยาทงาม
Good Manners