Menu Close

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) โดยท่านเจ้าคุณพระเทพวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม ได้อนุญาตให้เทศบาลนครระยองใช้สถานที่วัดเป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา และเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2544 โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเทศบาลปากคลอง 

เทศบาลนครระยองได้ก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน และในปี 2552 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลังเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น 15 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ.2555 เทศบาลนครระยองได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน 

ในปี 2559 เทศบาลนครระยองได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 15 ห้องเรียน เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 8 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง มีนักเรียนจำนวน 1,893 คน ครูและบุคลากรจำนวน 140 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อทั้งหมด 

ในปี พ.ศ.2548 เทศบาลนครระยองมีความประสงค์จะสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จึงได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) และได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย เลขที่ 0893.32/6938 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 ซึ่งขณะนั้นมีอาคารเรียนอนุบาล 2 หลังและอาคารเรียนประถม 1 หลัง มีนักเรียนจำนวน 99 คน ครูและบุคลากร 9 คน โดยมีนางอุษณีย์  เลื่อนลอย รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในปี พ.ศ.2550 ได้รับจัดสรรตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลนครระยองได้ทำการสอบคัดเลือกได้ นางพรทิพย์ เวชกามา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูได้จัดซื้อที่ดินเพื่อให้โรงเรียนได้ขยายพื้นที่เพิ่มให้อีกจำนวน 3 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

ในปี พ.ศ.2555 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 3 งาน 38 ตารางวา และปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ไร่ 44 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา

ในปี พ.ศ.2555 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 3 งาน 38 ตารางวา และปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ไร่ 44 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา