Menu Close

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) โดยท่านเจ้าคุณพระเทพวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม ได้อนุญาตให้เทศบาลนครระยองใช้สถานที่วัดเป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นที่ดิน จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา และเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2544 โดยเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง  

ในปี พ.ศ. 2548 เทศบาลนครระยองมีความประสงค์จะสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จึงได้ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) และได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย เลขที่ 0893.32/6938 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 ซึ่งขณะนั้นมีอาคารเรียนอนุบาล 2 หลัง และอาคารเรียนประถม 1 หลัง มีนักเรียนจำนวน 99 คน ครูและบุคลากร 9 คน โดยมีนางอุษณีย์  เลื่อนลอย รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับจัดสรรตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลนครระยองได้ทำการสอบคัดเลือกได้ นางพรทิพย์  เวชกามา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2551 เทศบาลนครระยองได้ก่อสร้าง อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

ในปี พ.ศ. 2552  เทศบาลนครระยองได้ก่อสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นอาคาร ค.ส.ล.ขนาด 4 ชั้น 15 ห้องเรียน และทางสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูได้จัดซื้อที่ดินเพื่อให้โรงเรียนได้ขยายพื้นที่ให้อีก จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2555 สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 3 งาน 38 ตารางวา และทางเทศบาลนครระยอง ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคาร ค.ส.ล ขนาด 3 ชั้น 15 ห้องเรียน 

ในปี พ.ศ. 2559 เทศบาลนครระยอง ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 15 ห้องเรียน เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2562  สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู ได้จัดซื้อที่ดินเพื่อให้โรงเรียนได้ขยายพื้นที่ให้อีกจำนวน 1 ไร่  44 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2563 เทศบาลนครระยองได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาด ๔ ชั้น จำนวน ๒๑ ห้องเรียน จัดทำห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง 

ปัจจุบัน มีอาคารเรียน ๘ อาคารเรียน อาคารประกอบ ๓ หลัง มีนักเรียนจำนวน ๑,๙๔๑ คน ครูและบุคลากร จำนวน ๑๕๕ คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อทั้งหมด