Menu Close

Welcome to S.T.R.Y School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรตนาราม)

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

แนะนำโรงเรียน

0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนครูและบุคลากร
0
จำนวนอาคารเรียน

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 

ระดับปฐมวัย

Kindergarten's Academic And Extra Curricular Activities

ระดับประถมศึกษา

Academic And Extra Curricular Activities

ห้องเรียนพิเศษ

Spacial Project Classroom

ข่าวสารและกิจกรรม Update

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

คณะผู้บริหาร

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 

นางพรทิพย์ เวชกามา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีย์ แสงวัฒนากุล

รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปวิชญา ชัยสัตรา

รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะครู

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 

อนุบาล 1

Kindergarten 1

อนุบาล 2

Kindergarten 2

อนุบาล 3

Kindergarten 3

ประถมศึกษาปีที่ 1

Grade 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

Grade 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

Grade 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

Grade 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

Grade 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

Grade 6

stry.ac.th